ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1. ‘Scanler’: Scanler is een dienst van Interreal Group B.V. en gezeteld te Amstelveen (KvK: 59574720 - BTW (TAX) nr: NL853550979B01). Scanler is een woningzoekmachine en biedt gebruikers informatie over de verschillende soorten huur- en koopwoningen, locaties en diensten gerelateerd aan wonen.
1.2. ‘Platform’: het geautomatiseerde elektronische zoeksysteem en het ontwikkelde algoritme van Scanler dat potentiële Woningzoekende gratis verbindt met externe woonruimten en pagina’s van Aanbieders die gevonden en geselecteerd worden naar aanleiding van de zoekopdracht, dat onder meer via www.scanler.com en onderliggende pagina’s bereikbaar is;
1.3. ‘Gebruiker’: is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de producten en diensten van Scanler;
1.4. ‘Account’: is de online ruimte die een gebruiker aanmaakt met zijn of haar e-mailadres waarbinnen de producten of diensten van Scanler gebruikt kan worden;
1.5. ‘Woningzoekende’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op zoek is naar een woonruimte en Scanler de opdracht geeft om te zoeken en tevens op de hoogte wenst te zijn van het voor hem of haar geselecteerde en gevonden aanbod op de woningmarkt;
1.6. ‘Aanbieder’: is een externe aanbieder van een of meerdere woonruimte die beschikbaar staan op externe websites waar Scanler naar verwijst.
1.7. ‘Internetsite’: de websites waaronder Scanler actief is, waaronder de website onder de domeinnaam www.scanler.com.
1.8. ‘Zoekopdracht’: de door een Woningzoekende aangemaakte zoekopdracht(en) aan Scanler met zijn of haar woonwensen binnen een Account;
1.9. ‘Materiaal’: basis informatie over een woonruimte die te huur of te koop wordt aangeboden op externe websites waar Scanler naar verwijst;
1.10. ‘Intellectuele Eigendomsrechten’: alle rechten van intellectuele eigendom waaronder rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnprestaties;
1.11. ‘Abonnement’: gratis óf betaalde Premium account van Woningzoekende voor de duur van de Contractperiode.
1.12. ‘Premium Account’: betaalde variant van een Abonnement;
1.13. ‘Contractperiode’: periode van 30 aaneengesloten dagen;
1.14. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst die tussen Woningzoekende en Scanler tot stand komt wanneer door Woningzoekende een Account wordt aangemaakt en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.15. ‘Misbruik’: het versturen van (digitale) berichten aan Scanler waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Scanler of derden of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming, alsook het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten, van teksten met een seksuele lading of toespeling, van links naar andere websites of advertenties voor andere websites, van advertenties voor organisaties die zich niet hebben aangemeld als partner, van advertenties welke niet vallen binnen het doel van Scanler, danwel het gebruik maken van software of andere middelen die het Platform van Scanler kunnen hinderen of anderszins schaden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Scanler aanbiedt en bij gebruik van de diensten voor alle bezoekers van de Internetsite, waaronder Gebruikers en door hun aangemaakte Accounts, en Overeenkomsten. Scanler zal deze algemene voorwaarden te allen tijde beschikbaar stellen op de Internetsite van Scanler, waar zij digitaal raadpleegbaar zijn en offline opgeslagen kunnen worden. Voordat de Gebruiker van de internetsite zijn of haar Account aanmaakt zal Scanler melding maken van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zij zal daarbij de algemene voorwaarden direct kunnen laten raadplegen en deze algemene voorwaarden ‘voor akkoord’ door Gebruiker laten aanvinken waarmee Gebruiker te kennen geeft de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Scanler schriftelijk bevestigd en aanvaard zijn.
2.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
2.4. Scanler behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Internetsite en/of het versturen van een mededeling per e-mail aan alle Gebruikers. Wanneer na de aanpassingen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Scanler impliceert dit dat deze wijzigingen onherroepelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Platform

3.1. Scanler biedt middels haar Platform, dat toegankelijk is via Accounts die zijn aangemaakt via haar Internetsite, Woningzoekende de mogelijkheid de woningmarkt gratis te scannen voor beschikbaar aanbod voor de Woningzoekende (de opdrachtgever). Scanler attendeert op beschikbare woonruimte die aansluit bij de door hun ingevulde woonwensen via een Zoekopdracht. Daarbij worden gevonden woonruimten geselecteerd waarnaar de Gebruiker doorgestuurd wordt naar de bron waar de woning beschikbaar staat. Het zoekproces vindt automatisch plaats via het Platform. Scanler heeft daarbij slechts een faciliterende rol en is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van enige overeenkomsten tussen Woningzoekende en Aanbieders en/of voor de inhoud van deze overeenkomsten. Na het doorsturen van Woningzoekende naar de onderliggende pagina eindigt de dienst die Scanler aan Woningzoekende faciliteert ten aanzien van die specifieke woonruimte.

Artikel 4: Totstandkoming en duur van de Overeenkomst en het Abonnement

4.1. De Overeenkomst met de Woningzoekende komt tot stand doordat deze met zijn of haar e-mailadres een Account aanmaakt.
4.2. Het Abonnement met de Woningzoekende komt tot stand doordat de Woningzoekende een keuze maakt voor Premium en daarbij €0,99 betaald. Daarna start de 14 dagen aanbiedingsperiode.
4.3. Het Premium abonnement is maandelijks opzegbaar en wordt maandelijks automatisch verlengd. Bij het stopzetten van het Abonnement wordt Premium account omgezet naar een gratis abonnement. Het kosteloze Abonnement wordt na verloop van de contractperiode automatisch gratis verlengd.

Artikel 5: Kosten en betalingen

5.1. Een Account en Zoekopdracht aanmaken op de Internetsite van Scanler is voor Woningzoekende gratis. Hiermee heeft de Woningzoekende toegang tot de geautomatiseerde zoekdienst van Scanler en het gevonden woningaanbod. Scanler rekent geen kosten voor het reageren op extern woningaanbod.
5.2. Woningzoekende kunnen kiezen voor een betaald Premium account. Een Premium Account geeft toegang tot uitgebreide functies voor de automatische dienstverlening en zoekdienst van Scanler.
5.3. Indien de Woningzoekende kiest voor een Premium Account start automatisch de aanbiedingsperiode van 14 dagen voor €0,99. Daarna wordt maandelijks €9,95 exclusief eventuele actieve kortingen en inclusief BTW voor één maand in rekening gebracht via een doorlopende automatisch incasso.
5.4. Indien de Gebruiker in de laatste 12 maanden gebruik heeft gemaakt van de aanbiedingsperiode dan vervalt de aanbiedingsperiode en betaalt de Gebruiker direct het volledige bedrag middels Ideal.
5.5. De aan Scanler verschuldigde abonnementskosten voor een Premium Account dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Tegen vooruitbetaling van de daarvoor geldende abonnementskosten kan een Premium Account telkens met één maand worden verlengd.
5.6. Het geld wordt middels automatisch incasso door Interreal Group B.V. geïncasseerd. Tenzij anders aangegeven zal Scanler op de dag van de verlenging het geld automatisch afschrijven. De Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op de rekening staat zodat de verschuldigde abonnementsgelden kunnen worden geïncasseerd.
5.7. Scanler is door het recht voorbehouden de diensten op te schorten bij te late betaling. De dienstverlening kan bij een te late betaling gepauzeerd worden zodra het geld niet afgeschreven kan worden.
5.8. De betaling van abonnementsgelden en al hetgeen verder krachtens deze Overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke Woningzoekende op Scanler heeft of meent te hebben – geschieden door storting dan wel overschrijving op de door Scanler op te geven rekening.
5.9. Bij het niet voldoen van een door Scanler gestuurde factuur binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur is de Woningzoekende van rechtswege in verzuim en heeft Scanler het recht €3,00 administratiekosten in rekening te brengen. Indien de factuur binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur niet is voldaan heeft Scanler het recht nog eens €3,00 administratiekosten in rekening te brengen. Over het factuurbedrag en bijkomende administratiekosten is Woningzoekende tevens de wettelijke rente verschuldigd.
5.10. Het staat Scanler vrij door middel van opgave middels het door Woningzoekende aangemaakte Account op de Internetsite van Scanler aan Woningzoekende wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Scanler is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de overeenkomst een door hem van Woningzoekende ontvangen betaling in mindering komt, tenzij Woningzoekende bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

Artikel 6: Duur, Opzegging en Tussentijdse Beëindiging

6.1. Een Premium Account start met een aanbiedingsperiode van 14 dagen voor €0,99. Na deze 14 dagen wordt het account steeds met een maand verlengd, tenzij de Gebruiker tussentijds het membership beëindigd voor de laatste dag van een nieuwe maand. De datum waarop het Premium account opnieuw verlengd wordt staat in het account bij ‘betalingen’.
6.2. Beëindiging van een Premium Account is mogelijk gedurende de contractperiode van het Abonnement. Indien Woningzoekende gedurende de contractperiode opzegt wordt de overeenkomst beëindigd. De Woningzoekende met een Premium Account heeft in dat geval geen recht op restitutie van het betaalde geld van het Premium Account voor de resterende contractperiode tenzij opzegging gebeurt binnen de aanbiedingsperiode van 14-dagen, overeenkomstig met de wettelijke periode van het Herroepingsrecht.
6.3. Opzegging geschiedt online via het Account van de Gebruiker door naar ‘Mijn Account’ te gaan en daarna naar ‘Betalingen’. De Gebruiker kan kiezen om het Premium Account te pauzeren of te stoppen. Mocht de gebruiker geen toegang (meer) hebben tot het online account dan kan de Gebruiker schriftelijk het account opzeggen via het bij ons bekende e-mailadres. Als het Membership gestopt of gepauzeerd is zal er geen bedragen meer worden afgeschreven.
6.4. De Woningzoekende kan zich binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankoop beroepen op het herroepingsrecht. Een verzoek kan schriftelijk ingediend worden binnen de eerste veertien (14) dagen na de eerste betaling. Daarna kan Woningzoekende geen aanspraak meer maken op het herroepingsrecht.
6.5. Opzegging dient in de regel plaats te vinden met gebruikmaking van de desbetreffende onderdelen van de Internetsite. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen.
6.6. Indien Woningzoekende: de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
 • enige andere bepaling van de Overeenkomst niet nakomt;
 • enige voorwaarde, verbonden aan een door Scanler verleende toestemming, niet in acht neemt;
 • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
 • als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van Woningzoekende;
 • komt te overlijden; heeft Scanler het recht de Overeenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dat vereist. Woningzoekende zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.

 • 6.7. Woningzoekende is gehouden om aan Scanler te vergoeden alle schade, kosten en rente als gevolg van een in artikel 13.4 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.
  6.8. Tot die schade worden in ieder geval gerekend de abonnementsgelden, de omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, alsmede alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door Scanler getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in artikel 13.4 vermeld.
  6.9. Scanler kan de overeenkomst met de Woningzoekende bij diens Misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling of overleg, zonder restitutie van enige abonnementsgelden.
  6.10. Scanler behoudt zich het recht voor om Aanbieders uit te sluiten van het Platform indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld onder artikel 6.4 (4).
  6.11. Door de bepalingen onder 13.1 tot en met 13.8 wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van Scanler om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn recht om nakoming met schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 7: Gebruik van de dienst

  7.1. De Woningzoekende die een Account aanmaakt en al dan niet daarop een Zoekopdracht plaatst, garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot naam en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn.
  7.2. De Woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem geplaatste informatie. De Woningzoekende dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Dit betekent met name dat Woningzoekende garandeert: (1) dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving danwel onrechtmatig is; (2) hij met deze informatie Aanbieders of Gebruikers niet onheus bejegent en (3) hij de belangen en de goede naam van de Internetsite en Scanler niet zal schaden;
  7.3. Scanler behoudt zich het recht voor de teksten van de Zoekopdracht die door een Woningzoekende is geplaatst in te korten of te wijzigen. Scanler behoudt zich tevens het recht voor te weigeren of te verwijderen van de Internetsite(s) zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Woningzoekende op schadevergoeding of restitutie van Abonnementsgelden van Premium Accounts. Weigering of Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  • de Zoekopdracht is onjuist en/of onvolledig;
  • de Zoekopdracht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van Scanler of derden;
  • de Zoekopdracht is in strijd met deze algemene voorwaarden;
  • er is sprake van Misbruik: de Zoekopdracht is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
  • de Zoekopdracht kan niet binnen 72 uur telefonisch bij de Woningzoekende worden bevestigd.

  7.4. Op de Website wordt het Materiaal automatisch bijgewerkt en gedeactiveerd wanneer deze niet meer beschikbaar is tenzij deze op meerdere andere bronnen nog beschikbaar staat. Scanler zal de status altijd vermelden of de woning nog beschikbaar is.

  Artikel 8: Wachtwoord en gebruikersnaam

  8.1. Woningzoekende maakt bij een nieuw Account zelf een geheim wachtwoord aan om toegang te krijgen tot dat Account. De Woningzoekende is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken: Het wachtwoord is strikt persoonlijk.
  8.2. De Woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van het wachtwoord en is zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord van de diensten van Scanler wordt gemaakt. De Woningzoekende vrijwaart Scanler volledig tegen alle aanspraken (van derden) inzake schade of anderzins, die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik dat via het wachtwoord van de dienst van Scanler is gemaakt.
  8.3. Scanler is gerechtigd het wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de diensten van Scanler.

  Artikel 9: Garanties

  9.1. Scanler fungeert louter als ‘doorgeefluik’ en biedt Woningzoekende de gelegenheid om direct gratis doorgestuurd te worden naar de website van Aanbieders. Enig resultaat m.b.t. de dienstverlening wordt niet gegarandeerd. Het karakter van een mogelijk tot stand te komen huurovereenkomst brengt met zich mee dat het aan de Woningzoekende is om al dan niet een huurovereenkomst met Aanbieders aan te gaan. Scanler is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een eventuele huurovereenkomst en de voorwaarden daarvan. Scanler kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de legaliteit of bevoegdheid van de Gebruikers en de juistheid van de gegevens en kan wat dit betreft niet worden gebonden.
  9.2. Automatisch gegenereerde adviezen zijn gebaseerd op basis van analyse van woningmarktstatistieken en/of kenmerken van lokale huurmarkten mits deze gegevens beschikbaar zijn. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. Scanler kan geen enkele garantie geven dat deze geschatte informatie juist is of in de toekomst blijft.

  Artikel 10: Aansprakelijkheid

  10.1. Scanler staat noch jegens de Woningzoekende, noch Aanbieders in voor de juistheid en/of het actueel zijn van het Materiaal, teksten, foto’s en prijzen en is daarvoor niet aansprakelijk.
  10.2. Scanler staat noch jegens de Woningzoekende, noch de Aanbieders in voor de totstandkoming van een huurovereenkomst en is daarvoor niet aansprakelijk. Scanler is niet betrokken bij de gunning van een woning aan enige partij, vanwaar zij evenmin aansprakelijk is voor het niet gegund krijgen van een woning.
  10.3. Scanler is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Aanbieders of van derden. Bovendien vrijwaart de Woningzoekende Scanler ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade die verband houden met deze huurovereenkomst.
  10.4. Indien en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Scanler aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade van de Woningzoekende of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.
  10.5. Woningzoekende vrijwaart Scanler tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten die Scanler verricht voor Woningzoekende, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid van Scanler.
  10.6. Scanler is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, kwaliteit, prestatie, volledigheid of inhoud van het Platform en de Internetsite, waaronder voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Platform wegens technische problemen.

  Artikel 11: Gegevens

  11.1. Scanler heeft het recht de door de Woningzoekende aan haar verstrekte gegevens te gebruiken voor statistische en commerciële doeleinden binnen het Platform van Scanler en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  11.2. De Woningzoekende staat er voor in dat haar door Scanler te verwerken gegevens, het verwerken van deze gegevens en het resultaat van deze verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens, als gevolg van enige onjuistheid van deze gegevens.
  11.3. De Woningzoekende zal Scanler vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van schending van artikel 10.2.
  11.4. Scanler staat noch jegens de Woningzoekende, noch Aanbieders in voor de juistheid en / of het actueel zijn van het voor de Woningzoekende geselecteerde woningaanbod. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid ligt bij de Aanbieders zelf. Scanler communiceert de beschikbaarheid op haar Website.

  Artikel 12: Referral Programma

  12.1. Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of de nakoming van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter te Amsterdam. De kantonrechter te Amsterdam wordt derhalve aangewezen als de bevoegde rechter.
  12.2. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  13.1. Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of de nakoming van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter te Amsterdam. De kantonrechter te Amsterdam wordt derhalve aangewezen als de bevoegde rechter.
  13.2. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 14: Verzoeken en toestemming

  14.1. Indien de Woningzoekende na de totstandkoming van de Overeenkomst met deze bijbehorende algemene voorwaarden een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze Overeenkomst verlangt, dient Woningzoekende zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen.
  14.2. Indien en voor zover in enige bepaling van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst de toestemming van Scanler wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
  14.3. Een door Scanler gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Scanler is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

  Artikel 15: Buitengerechtelijke kosten

  15.1. Indien de Woningzoekende nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan Scanler de vordering ter incasso uit handen geven. In alle gevallen waarin Scanler een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Woningzoekende doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Woningzoekende om deze tot nakoming van de overeenkomst dwingen, is Woningzoekende verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door Scanler te betalen proceskosten – aan Scanler te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag ingevolge de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIG).

  Artikel 16: Hoofdelijkheid

  16.1. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Woningzoekende hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Scanler aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  16.2. Uitstel van betaling of kwijtschelding door Scanler aan één der Woningzoekende of een aanbod daartoe betreft alleen die Woningzoekende.
  16.3. Woningzoekende kan te allen tijde, doch enkele schriftelijk, de Overeenkomst met Scanler beëindigen.

  Artikel 17: Intellectuele eigendom

  17.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht op de software van het Platform, de naam, het auteursrecht op de grafische vormgeving van het Platform en de Internetsite, alsmede voor het overige de afbeeldingen, tekst en inhoud op de Internetsite en de SCANLER-(beeld)merken en logo’s, zijn eigendom van InterReal Group B.V.. Behoudens toestemming van InterReal Group B.V. is het verveelvoudigen en openbaarmaken van de auteursrechtelijke beschermde werken van Scanler niet toegestaan.

  Artikel 18: Klachten

  18.1. Woningzoekende zal eventuele klachten en wensen onverwijld schriftelijk indienen of via e-mailadres: [email protected] Het adres:

  InterReal Group B.V. t.a.v. Scanler
  Laan van Kronenburg 14
  1183AS Amstelveen
  Nederland

  Artikel 19: Slotbepaling

  19.1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden of een deel van een Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.