Referral Policy

Voorwaarden van het Referral Programma

Het Referral-programma (hierna het "Programma") aangeboden door Scanler.com, een dienst van Interreal Group B.V., (hierna: "Scanler") dient bestaande Scanler-gebruikers te motiveren om Scanler’s platform (hierna de "Platform") aan te bevelen aan andere potentiële woningzoekers die nog geen betaalde account voor het Platform hebben. Bovendien dient het de mensen te belonen die deze aanbevelingen waarderen en er gebruik van maken.

Een bestaande Scanler-gebruiker die het Platform actief aanbeveelt aan anderen, wordt hierna een "Ambassadeur" genoemd. Ter wille van de duidelijkheid, enkel natuurlijke personen die een persoonlijke Scanler gebruikersaccount hebben op het moment van de aanbeveling, kunnen Deelnemers zijn met betrekking tot deze Policy.

Een natuurlijke persoon die, door toedoen van de Deelnemer, gratis een trialaccount aanmaakt voor de Tool namens een bedrijf dat nog geen Scanler-klant is, wordt hierna een "Vriend" genoemd.

Aangezien zowel Ambassadeurs als Vrienden deelnemen aan het Programma worden ze hierna gezamenlijk "Deelnemers" genoemd.

Een bedrijf (in de breedste zin van het woord) dat, door de aanbeveling van een Ambassadeur aan een Vriend, overschakelt naar een betalende account van de Tool wordt hierna een "Doorverwezen Klant" genoemd.

Hoe Deelnemen

Wanneer Scanler een Doorverwezen Klant verwelkomt, zal Scanler zowel de betrokken Ambassadeur als de Vriend belonen, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden die in deze Policy zijn aangegeven.

Scanler voorziet voor elke Ambassadeur een unieke link, die de Ambassadeur vervolgens kan delen met Vrienden waarvan de persoon vermoedelijk baat zou hebben bij het Platform. Via deze link kan de Vriend kiezen voor de 14-dagen kortingsperiode voor €0,99. Indien de vriend kiest voor het Membership ontvangt hij bovenop de kortingsperiode van 14 dagen, 14 dagen gratis.

Op voorwaarde dat de Vriend (i) een account aanmaakt via de link van de Ambassadeur en (ii) het membership account binnen 14 kalenderdagen wordt omgezet in een betaalde account voor het Platform, ontvangt de Ambassadeur een beloning van Scanler. De vriend ontvangt eveneens een beloning van Scanler.

Merk op: de bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. Als de Vriend een (betaald) account aanmaakt zonder gebruik te maken van de link van de Deelnemer, verliezen zowel de Ambassadeur als de Doorverwezen Klant het recht op hun respectieve beloningen.

De Beloningen

Op voorwaarde dat aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal Scanler de volgende beloningen toekennen aan de Deelnemers:

- Aan de Ambassadeur: Twee weken gratis gebruik van het membership account. Neemt de Vriend via de Ambassadeur een account dan ontvangt Ambassadeur 50% korting op de eerstvolgende maand. Iedere extra Vriend levert 50% extra korting op en wordt doorberekend in de eerstvolgende maanden. Een voorbeeld: Twee uitgenodigde vrienden die kiezen voor een Membership betekent: 100% korting op de volgende maand. Drie uitgenodigde Vrienden die kiezen voor een Membership betekent 100% korting voor de eerstvolgende maand en 50% korting op de daaropvolgende maand.

- Aan de Vriend: Twee weken gratis gebruik van het membership account bovenop de kortingsperiode van 14-dagen voor €0,99: dit betekent 50% korting op de eerstvolgende maand.

Scanler behoudt zich het recht voor om bovenstaande beloningen tijdelijk of permanent te wijzigen.

Als het vermoeden bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van het Programma, behoudt Scanler zich het recht voor om een verwijzing niet goed te keuren en de overeenkomstige beloningen niet toe te kennen. Om het even welk misbruik vormt een redelijke grond tot uitsluiting van het Programma. Behoudens tegenbericht, blijven alle weken verdiend onder het vorige Referral-programma geldig en kunnen die nog steeds gebruikt worden als korting op het membership.

Disclaimer

Scanler behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Programma te wijzigen, beperken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Scanler zal, bij het staken van het Programma, Deelnemers op redelijke wijze belonen die recht zouden gehad hebben op dergelijke beloningen als het Programma niet was beëindigd.

Algemene bepalingen

Deze Referral-policy dient als bindende overeenkomst tussen alle Deelnemers en Scanler. Elke partij die niet akkoord gaat met de voorwaarden in hun totaliteit zoals ze in dit document worden beschreven, zal niet gemachtigd worden deel te nemen aan het Programma.

Wij wijzen u erop dat Scanler deze Referral-policy mag bijwerken door een nieuwe versie op haar website te plaatsen. Scanler zal steeds de nodige inspanningen leveren om Deelnemers op de hoogte te brengen van significante wijzigingen aan deze Policy. Desondanks raadt Scanler Deelnemers aan om regelmatig het Referral-policy door te nemen.

Deelnemers stemmen ermee in om Scanler te behoeden, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken, gerechtelijke procedures, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief juridische honoraria) met betrekking tot of die voortvloeien uit deze Referral-policy en elke schending van toepasselijke wetten die zij kunnen begaan.

Met betrekking tot beperking van de aansprakelijkheid van Scanler verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden, beschikbaar via https://scanler.com/nl/terms_and_conditions